"Those, who follow practice without research
are like sailors who sail without a compass and steer,
not knowing where they are going.
Practice must always rely on good theory."


Leonardo da Vinci
Výťah zo stanov SKZ

Kompletné Stanovy Slovenského kozmetologického zväzu sú k dispozícii v sídle SKZ. Schválené boli na Valnom zhromaždení dňa 7.2.2000.

ČASŤ II.

1. Poslanie

Poslaním Slovenského kozmetologického zväzu (ďalej SKZ) je združovať odbornú verejnosť zaoberajúcu sa problematikou kozmetických prostriedkov, a to:
 1. výrobcov, dovozcov a distribútorov kozmetických surovín, zariadení, technológií a obalov
 2. výrobcov, dovozcov a distribútorov kozmetických prostriedkov
 3. pedagógov stredného a vysokého školstva, výskumníkov a iných odborníkov z oblasti kozmetiky, chémie, farmácie a medicíny
 4. odborníkov z oblasti hodnotenia, kontroly, legislatívy, normotvorby a mediálnej propagácie kozmetických prostriedkov a kozmetických úkonov
 5. odborníkov ďalších profesií odboru,
za účelom
 1. starostlivosti o odbornú úroveň a prosperitu kozmetiky a kozmetológie na Slovensku
 2. vytvárania povedomia profesionálnej spolupatričnosti kozmetologického spoločenstva
 3. starostlivosti o odborný rast svojich členov, podporu a koordináciu výmeny informácií
 4. zastupovania záujmov svojich členov v tuzemských a zahraničných organizáciách.

2. Predmet činnosti

Pre splnenie svojho poslania SKZ:
 1. organizuje stretnutia členov SKZ formou odborných schôdzí, odborných seminárov a prezentačných akcií, národných a medzinárodných konferencií, výstav, exkurzií, tematických zájazdov a stáží - za účelom informovania o aktuálnych vedecko-technických a legislatívnych poznatkoch, doškoľovania a výmeny skúseností z oblasti kozmetiky, kozmetológie a súvisiacich odborov
 2. organizuje a podporuje výskumnú a pedagogickú činnosť v odbore
 3. rozvíja vzdelávaciu a propagačnú činnosť v odbore, smerovanú ku osvete spotrebiteľskej verejnosti
 4. spolupracuje so štátnymi legislatívnymi, normotvornými a dozornými orgánmi v oblasti odboru
 5. koordinuje aktivity a rozvíja spoluprácu s príbuznými odbornými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.