Slovenský kozmetologický zväz

budova FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

IČO 31802168, DIČ 2021475456


PRIHLÁŠKA
za člena SKZ pre rok 2018

Pokiaľ chcete prihlásiť viac osôb, prosíme, vyplňte prihlášku pre každú osobu samostatne

Prosíme, vyplňte všetky formulárové polia
Titul
Meno
Priezvisko
Zamestnávateľ
Adresa
Telefón

E-mail* - dôležitý údaj pre komunikáciu

Námety k akciám SKZ

Členské za rok 2018 (20,- EUR/člen) uhraďte bankovým prevodom so zreteľným vyznačením,

že bankové výlohy hradí príkazca, a to na adresu:

Bankový ústav : Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava

Číslo účtu: SK 9409 0000 0000 0178 8780 48

BIC (SWIFT): GIBASKBX

Variabilný symbol: 2018

Konštantný symbol: 308

Správa pre príjemcu: Členský poplatok SKZ 2018_Vaše meno

Názov účtu: Slovenský kozmetologický zväz, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

V prípade úhrady za viacerých členov, úhradu uskutočnite jedným bankovým prevodom.  

Zľavu z poplatku 20,- EUR na Medzinárodnej kozmetologickej konferencii Piešťany 3.-5.10.2018, bezplatnú účasť na odbornom seminári SKZ (november 2018), vstup na zaheslovanú stránku členov SKZ na www.kozmetologia.sk a ďalšie práva člena SKZ (Príloha III. Stanov SKZ na web stránke SKZ) budú môcť v roku 2018 využívať výhradne členovia SKZ so zaplateným členským poplatkom do 31.3.2018.

Po obdržaní úhrady členského poplatku za rok 2018 na účte SKZ Vám do 15 dní zašleme účtovný doklad.